Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy

1. Organizatorami konkursu są: Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., działający na mocy porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. o wspólnej organizacji Konferencji NATCON (dalej: organizatorzy).

2. Organizatorzy mogą współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.

 

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie trzech nowatorskich referatów wygłoszonych w czasie trwania IX Międzynarodowej Konferencji NATCON „Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa” (dalej: Konferencja NATCON).

 

III. Przedmiot i tematyka referatów

1. Przedmiotem konkursu jest referat zgłoszony poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.natconference.eu.

2. Wszystkie zgłoszone do konkursu referaty muszą wpisywać się w kanon tematyczny Konferencji NATCON, zgodnie z programem tematycznym dostępnym na stronie www.natconference.eu w zakładce „Tematyka”.

 

IV. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, zgłaszane nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r.

2. Referat musi znaleźć się w programie Konferencji NATCON. Nie musi być zgłoszony do publikacji punktowanej.

3. Zgłoszenia można dokonać przy rejestracji uczestnictwa lub osobno, drogą mailową na adres organizatorów: natconference@natconference.eu.

4. Referat można wycofać w każdym momencie trwania konkursu. Prośbę o wycofanie referatu z konkursu należy przesłać mailowo na adres organizatorów: natconference@natconference.eu.

5. Osobami upoważnionymi ze strony organizatorów do kontaktu z uczestnikami są: Katarzyna Andziulewicz, tel.  793 011 581 oraz Pan Albert Popławski, tel. 507 610 351.

 

V. Skład Jury Konkursu i tryb oceny referatów

1. W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz Współorganizatorów Konferencji NATCON reprezentujący jednostki naukowe. Przewodniczącym Jury jest Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego, p.o Prezes Zarządu OBR Centrum Techniki Morskiej Marcin Wiśniewski.

2. Każdy zgłoszony do konkursu referat będzie podlegał ocenie. Referaty zostaną ocenione przez członków Jury w skali od 1 do 5, gdzie 1 to oznacza oceną najgorszą a 5 ocenę najlepszą, w poniższych kryteriach:

  • dopasowanie tematyki referatu do zakresu tematycznego Konferencji NATCON;
  • oryginalność referatu względem istotnych publikacji w temacie;
  • nowatorstwo przedstawionych rozwiązań;
  • innowacyjność podejścia do zagadnienia;
  • stopień wyczerpania tematu;
  • przejrzystość i czytelność tekstu.

3. Referaty zgłoszone do Konkursu będą przekazane do oceny bez podawania nazwisk autorów i współautorów oraz nazw instytucji, które autorzy i współautorzy reprezentują. Zabieg ten ma na celu zapewnienie pełnego obiektywizmu, rzetelności oceny i wyboru zwycięzców.

4. W razie uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jeden referat Jury wyłoni laureatów w czasie zamkniętego posiedzenia odbywającego się podczas Konferencji NATCON

5. Decyzje członków Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

VI. Nagrody

1. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne wyróżnienia w postaci Kryształowej Latarni.

2. Wyniki Konkursu i wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas Konferencji NATCON,

3. Wyróżnienia zostaną wręczone zwycięzcom przez Przewodniczącego Jury.

 

VII. Unieważnienie konkursu

Organizatorzy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.

 

VIII. Postanowienie końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od nich.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu.

 

O wszelkich zmianach organizatorzy będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.natconference.eu.