O konkursie Kół Naukowych

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, Koło Naukowe Obronności Państwa oraz Samorząd Doktorantów AMW, w ramach IV Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa" organizują konkursu, który ma na celu wytypowanie najlepszego referatu związanego z zakresem tematycznym wydarzenia, tj.:

Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;

Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;

Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne;

Rola i zadania służb publicznych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa: Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Potencjał obronny i ochronny państwa, instytucje edukacji dla bezpieczeństwa;

Zarządzanie kryzysowe: Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, Służby ratownicze, Bezpieczeństwo zdrowotne, Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Wszystkie wygłoszone w czasie konferencji referaty podlegać będą ocenie 4-osobowej Komisji w składzie:

  • Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich – kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW
  • Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. p.o. Marcin WIŚNIEWSKI;
  • Przedstawiciel Prezydium Samorządu Doktorantów AMW;
  • Przedstawiciel Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego.

Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu wszystkich referatów przez Komisję, zostanie podjęta decyzja dotycząca najlepszego wystąpienia i referatu, a następnie wręczona nagroda w formie statuetki Kryształowej Latarni.

Oceniane będą:

  • Forma prezentacji;
  • Znajomość zagadnienia;
  • Zgodność z zakresem tematycznym konferencji;
  • Wartości merytoryczne i innowacyjne przedstawione w referacie/prezentacji.

Organizatorzy gorąco zachęcają do zgłoszeń oraz wzięcia udziału w IV Konferencji, a tym samym do uczestnictwa w konkursie na najlepszy referat.