Koła naukowe - o nas

POZNAJ NAS I NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

DOKTORANCI AMW

Studia trzeciego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zostały uruchomione w 2013roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich są prowadzone w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Od 2014 roku z inicjatywy doktorantów AMW powstała i wpisała się do kalendarza Konferencja Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich pt. „Obszary Bezpieczeństwa Narodowego”, dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie nauki mają możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w wyżej wspomnianym obszarze. Doktoranci WDiOM AMW i doktoranci innych środowisk akademickich posiadają możliwość upowszechniania i popularyzowania dorobku naukowo – badawczego z obszaru nauk o bezpieczeństwie i obronności w Zeszytach Naukowych Doktorantów. Działalność naukowa doktorantów AMW widoczna jest w różnego rodzaju pracach zespołów badawczych, podczas których poszerzają i zdobywają cenną wiedzę. 

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte już od ponad 8 lat. Głównym celem działalności Koła jest szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na jego morski aspekt. Misją Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w sferze bezpieczeństwa. Realizowane jest to poprzez zaangażowanie jego członków w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką tego obszaru. Do działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego śmiało można zaliczyć: organizację odbywających się już cyklicznie konferencji naukowych, wykładów otwartych z udziałem ekspertów, aktywny udział członków KNBM w konferencjach naukowych w całej Polsce, publikowaniu artykułów naukowych w punktowanych czasopismach i monografiach książkowych, organizację wyjazdów studyjnych, akcji społecznych i charytatywnych oraz udział w wydarzeniach sportowych.