Doktoranci i Studenci

III Konferencję Naukową Doktorantów i Kół Naukowych

pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”

25-26  czerwca 2018 Gdańsk, Gdynia

Od wielu lat Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” jest miejscem, gdzie przedstawiciele przemysłu, instytucji naukowych i użytkownicy technologii morskich tworzą wspólną platformę porozumienia, dialogu i współpracy.

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”. Jej celem jest danie młodym ludziom możliwości na znalezienie miejsca dla swoich pasji, zainteresowań i poglądów w środowisku związanym z obronnością i bezpieczeństwem.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych, choć wspierana przez sygnatariuszy porozumienia dotyczącego organizacji Międzynarodowej Konferencji NATCON, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., to w całości tworzona jest przez Doktorantów i Studentów. Jej głównymi organizatorami są Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa działające na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

III edycja tak Konferencji, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. będzie wydarzeniem szczególnie ważnym wpisując się swoją tematyką w obchody 100-lecia odnowienia Marynarki Wojennej w Polsce. Dlatego już teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia czynnego udziału i stania się częścią tej inicjatywy.

Głównymi nurtami tematycznymi III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” będą:

  1. Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;
  2. Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;
  3. Wpływ współczesnych konfliktów na bezpieczeństwo: Procesy polityczne, gospodarcze i ogólnocywilizacyjne -  jaki wpływ mają na bezpieczeństwo;
  4. System obrony państwa: Jego zagrożenia jako fundament obronności państwa, Strategia obronności państwa, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa;
  5. Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne;
  6. Wojna hybrydowa: Istota i pojęcie wojny hybrydowej, Wojna hybrydowa jako nowy rodzaj konfliktu.

Jak ważne jest to wydarzenie pokazała nam II edycja Konferencji, która odbyła się w dniach 20-21 czerwca 2016 roku. Zgromadziła ona forum prawie 60 przedstawicieli doktorantów i kół naukowych z takich uczelni jak: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski oraz wielu innych. W jej czasie zostało wygłoszonych 30 referatów na wysokim poziomie merytorycznym, obejmującym takie zagadnienia jak: wojna hybrydowa, zagrożenia terrorystyczne w czasach globalizacji, zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa.

Jesteśmy dumni z podjętych działań na rzecz rozwoju i integracji środowisk doktoranckich i studenckich w Polsce obejmujących zagadnienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa, dlatego jeszcze raz zapraszamy wszystkich zainteresowanych staniem się częścią tego przedsięwzięcia do kontaktu z nami.

Opłata konferencyjna w wysokości 75 zł netto obejmuje:

Materiały konferencyjne, możliwość publikacji referatu w monografii, wyżywienie w czasie trwania Konferencji, obejmujące przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących, przejazdy, nocleg z 25 na 26 czerwca 2018 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto z dopiskiem „imię i nazwisko + Wyzwania dla Bezpieczeństwa”:

 

 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

 Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A.

70 1440 1345 0000 0000 0193 1498

 

Terminarz dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w monografii:

Do 20 lutego 2018 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia;

Do 5 marca 2018 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON;

Do 30 marca 2018 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi (http://natconference.eu/referat);

Do 30 kwietnia 2018 r. – zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu;

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.

Referaty należy przesłać pod adres:

 Katarzyna Andziulewicz (Publikacje) - tel. 261 26 27 43,

e-mail: k.andziulewicz@amw.gdynia.pl

Dodatkowe informacje:

Obrady prowadzone będą w języku polskim. Organizatorzy zapewniają pomoc w rezerwacji noclegów dzień przed i dzień po Konferencji, koszty dodatkowych noclegów uczestnicy pokrywają sami w miejscu zakwaterowania. 

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Judyta Chajęcka (przewodnicząca ds. Doktorantów) – tel. 696 003 706,

e-mail: judyta.chajecka@gmail.com

Patrycja Reich (przedstawiciel Doktorantów) – tel. 510 341 920,

e-mail:  reichpatrycja@gmail.com

Ewelina Perlik (przewodnicząca ds. Kół Naukowych) – tel. 731 200 694,

e-mail: ewelina.perlik@gmail.com

Michał Zblewski (przedstawiciel Studentów) – tel. 698 521 775,

e-mail: m.zblewski@o2.pl  

Albert Popławski (Opiekun Komitetu Organizacyjnego) – tel. 507 610 351,

e-mail: a.poplawski@amw.gdynia.pl

 

POZNAJ NAS I NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

DOKTORANCI AMW

Studia trzeciego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zostały uruchomione w 2013roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich są prowadzone w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Od 2014 roku z inicjatywy doktorantów AMW powstała i wpisała się do kalendarza Konferencja Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich pt. „Obszary Bezpieczeństwa Narodowego”, dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie nauki mają możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w wyżej wspomnianym obszarze. Doktoranci WDiOM AMW i doktoranci innych środowisk akademickich posiadają możliwość upowszechniania i popularyzowania dorobku naukowo – badawczego z obszaru nauk o bezpieczeństwie i obronności w Zeszytach Naukowych Doktorantów. Działalność naukowa doktorantów AMW widoczna jest w różnego rodzaju pracach zespołów badawczych, podczas których poszerzają i zdobywają cenną wiedzę. 

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte już od ponad 8 lat. Głównym celem działalności Koła jest szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na jego morski aspekt. Misją Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w sferze bezpieczeństwa. Realizowane jest to poprzez zaangażowanie jego członków w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką tego obszaru. Do działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego śmiało można zaliczyć: organizację odbywających się już cyklicznie konferencji naukowych, wykładów otwartych z udziałem ekspertów, aktywny udział członków KNBM w konferencjach naukowych w całej Polsce, publikowaniu artykułów naukowych w punktowanych czasopismach i monografiach książkowych, organizację wyjazdów studyjnych, akcji społecznych i charytatywnych oraz udział w wydarzeniach sportowych.

KOŁO NAUKOWE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Koło Naukowe Obronności Państwa stanowi jedno z dwóch kół naukowych funkcjonujących przy Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Powstało w marcu 2016 roku z inicjatywy studentów i aktualnego Opiekuna. Podstawowym celem istnienia KNOP jest poszerzanie wiedzy w wyniku kontaktu z instytucjami zajmującymi się tematyką obronności, a także prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów taktyki Marynarki Wojennej, prowadzenia działań na morzu i współczesnych konfliktów zbrojnych. Członkowie koła organizują konferencje, seminaria, podróże studyjne, wymieniają i konfrontują poglądy ze specjalistami różnych dziedzin naukowych. Głównymi obszarami, którymi się zajmuje KNOP to: Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) w literaturze przedmiotu znane jako: Unamnned Surface Vehicles (USV), czy Unamanned Maritime Vehicles (UMV), Zagrożenia asymetryczne, charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, wojna hybrydowa.

Patron medialny III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych
"Wyzwania dla bezpieczeństwa"